Komunikat

Przekazujemy informację Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczącą Tarczy 4,0 która działa na niekorzyść pracowników.

Warszawa, 5 czerwca 2020 r.

KOMUNIKAT PRASOWY

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych stanowczo sprzeciwia się  antypracowniczym zapisom Tarczy Antykryzysowej 4.0. Nie pozwolimy na to, by rząd wprowadził niekorzystne dla pracowników zmiany. Nie zgadzamy się na wykorzystywanie stanu pandemii na forsowanie złych rozwiązań!

Rząd uderza w pracowników! Pracowniku Tarcza 4.0 to:

O terminie urlopu wypoczynkowego zdecyduje pracodawca
Gorsze warunki pracy jeszcze rok po zakończeniu epidemii 
Zawieszenie funduszu socjalnego i tzw. „wczasów pod gruszą
Redukcja zatrudnienia i możliwość obniżania wynagrodzeń w sferze finansów publicznych
Ograniczenie uprawnień kontrolnych inspekcji pracy
Radykalne ograniczenie odszkodowań i odpraw, w tym emerytalnych

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych także negatywnie ocenia prezydencką inicjatywę dodatku solidarnościowego, jak i zasady jego przyznawania. Projekt ustawy w tej sprawie został skierowany do Sejmu 3 czerwca 2020 r., a następnego dnia zaplanowano jego pierwsze czytanie w parlamencie! Tak skandalicznie błyskawiczny tryb procedowania, bez przewidzianych w trybie ustawowym konsultacji społecznych, jest nie do zaakceptowania przez OPZZ.

Dodatek solidarnościowy ma być świadczeniem przyznawanym maksymalnie na 3 miesiące, a jego wysokość ma wynosić 1400 zł miesięcznie. Przypominamy, że osobom pracującym na własny rachunek czy na umowach cywilnoprawnych rząd przyznał w tarczach antykryzysowych znacznie wyższą kwotę 2080 zł jako rekompensatę za utracone dochody. To od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę odprowadzane są składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości prawie 2,5 procent ich wynagrodzeń a w zamian otrzymują oni niższe świadczenia! Rocznie suma składek na te fundusze wynosi około 14 miliardów złotych!

Przypominamy, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat domaga się zwiększenia zasiłku dla bezrobotnych do poziomu przewidzianego Konwencją nr 168 Międzynarodowej Organizacji Pracy, czyli do poziomu co najmniej 50 proc. ostatnio pobieranego wynagrodzenia.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest organizacją pracowniczą konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także –pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Naczelnym postulatem OPZZ na lata 2018-2022 jest zwiększenie płac pracowników w Polsce. Jego realizacja będzie miała wieloaspektowe, krótko- i długoterminowe korzyści, wyrażające się między innymi poprzez:

•poprawę warunków życia pracowników i ich rodzin;

•wzrost popytu wewnętrznego i powiązanego z nim powstawania nowych miejsc pracy

•zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu państwa, a co za tym idzie poprawa finansowania takich usług publicznych jak ochrona zdrowia i edukacja;

•wyższe emerytury.

Strona internetowa: www.opzz.org.pl

 

Opublikowano Przegląd informacji Związkowych | Skomentuj

PILNE !!!

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kęty S.A. wychodząc naprzeciw zaleceniom dotyczącym obowiązku zasłaniania ust i nosa przez osoby znajdujące się w miejscu publicznym zakupił dla swoich Członków maski ochronne wielokrotnego użytku.

Maski będą rozdzielane wśród Członków Związku za pośrednictwem Przedstawicieli Zarządu Związku.  

Członkowie związku którzy nie otrzymają masek proszeni są o zgłoszenie się do Biura Związku w celu ich odbioru. 

Kazimierz Kozieł 

Przewodniczący MZZ

 

Opublikowano Przegląd informacji Związkowych | Skomentuj

Zostań w Domu

                          Dbaj o Zdrowie

        Swoje, Swojej Rodzinny i Innych

                           Zostań w domu

Opublikowano Przegląd informacji Związkowych | Skomentuj