Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

z działalności Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy Kęty S.A.  za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Związek zrzesza 577 członków, w tym 175 emerytów i rencistów.

Członkowie naszego Związku zatrudnieni są u 10 pracodawców.

Składka członkowska od pracownika wynosi 0,4% stawki zaszeregowania i nie może być wyższa niż 20 zł. Aktualnie składka ta wynosi średnio 15 zł miesięcznie, a składka od emeryta i rencisty to 20 zł  na rok.

Skład Zarządu Związku, obecnej XI kadencji, liczy 23 członków.
Zarząd został wybrany spośród delegatów na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się  25 kwietnia 2019 roku. Ponadto, na tymże zebraniu, wybrano i powołano 5-osobową Komisję Rewizyjną.

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu XI kadencji, w dniu 10 maja 2019 roku, do reprezentowania Związku i kierowania jego działalnością, pomiędzy posiedzeniami Zarządu, powołano 8-osobowe Prezydium Związku.

W skład Prezydium zostali powołani:

Kazimierz Kozieł
Roman Kozieł
Mieczysław Potoczny
Dariusz Błasiak
Irena Żmuda
Agnieszka Janiczuk
Dariusz Gołba
Jowita Michalczyk

W okresie sprawozdawczym,  było 7 posiedzeń Zarządu Związku, na których podjęto 41 uchwał.
Prezydium Związku odbyło 3 posiedzenia, na których podjęto 11 uchwał.

Uchwały Zarządu i Prezydium Związku podejmowane były w zakresie:

Organizacji prac Zarządu i Prezydium Związku nowej kadencji.
Wysokości składek odprowadzanych przez Związek do Federacji.
Wypowiedzenia prenumeraty „Magazynu Hutniczego”.
Polityki ochrony danych osobowych w MZZ.
Poziomu wynagradzania pracowników zatrudnionych w spółkach objętych działaniem naszego związku.
Spraw dotyczących świadczeń socjalnych (podziałem środków z ZFŚS, powoływanie komisji socjalnych w spółkach).
Działalności związanej z Inspekcją Pracy oraz BHP.
Organizacji i rozliczenia imprez sportowo-rekreacyjnych.
Dofinansowania innych organizacji.
Założeń budżetowych oraz ich realizacji.
Jako Związek braliśmy udział w posiedzeniach organizowanych przez Federację Metalowców i Hutników. Federacji, w skład której wchodzi nasz Związek.

Czas szybko mija. Za nami pierwszy rok pracy nowo wybranego Zarządu XI Kadencji. Rok, w którym Zarząd zajmował się szeregiem spraw związanych z działalnością statutową, w tym z ochroną i reprezentowaniem interesów zawodowych i materialnych pracowników, działalnością socjalną oraz działalnością sportowo-rekreacyjną.  

Działalność statutową, w głównej mierze realizowaliśmy poprzez dialog z pracodawcą, a także poprzez udział w pracach Komisji Socjalnej, Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i Społecznej Inspekcji Pracy.

Jedną z najważniejszych spraw dla nas wszystkich jest wysokość wynagrodzenia jaką pracownicy otrzymują za pracę. Wzrost wynagrodzeń, premie oraz sprawy dotyczące wszystkich pracowników, Zarządy Spółek uzgadniają z reprezentacjami obu związków zawodowych i rady pracowniczej. Współpraca pomiędzy Związkami Zawodowymi, jak również Radą Pracowników ma istotne znaczenie na kształtowanie polityki pro pracowniczej. Dlatego wspólnie zwracaliśmy się do Zarządu Grupy Kęty o wdrożenie procedury związanej z wnioskami o podwyżkę. Z procedury ma jasno wynikać kiedy wniosek będzie rozpatrzony, a w przypadku jego odrzucenia, wnioskujący ma otrzymać uzasadnienie przełożonego pracownika o przyczynie odmowy podwyżki. Opracowana procedura ma zwiększyć przejrzystość systemu płac w zakresie przeszeregowań oraz skrócić czas oczekiwania na informację zwrotną od przełożonego.     
Jest wiadomo, że najlepsze systemy płac nic nie znaczą,  jeżeli przełożeni nie będą posiadać odpowiedniej puli pieniędzy na przeszeregowania. Dlatego zwracamy się do Zarządów Spółek,  aby równocześnie z rozwojem biznesu planować   i budżet na przeszeregowania oraz podwyżki wynagrodzeń. Rozwój firmy, to również udział i trud włożony przez jej pracowników. Osiągnięte wyniki przez Grupę Kęty S.A. winny iść w parze z docenieniem pracowników. Pracownik nie może być na samym końcu, gdyż ma on niekwestionowany wkład w osiągane przychody Spółek.

Wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia w Spółkach za rok 2019 wyniosła od 2540 zł. do  5492 zł. Zaś wzrost średniego wynagrodzenia wyniósł od 3–10%.

Ważnym jest, aby wartość pracy świadczonej przez pracowników nie malała. Niestety, z roku na rok, na skutek inflacji, za wypracowane pieniądze możemy coraz mniej kupić. Wartość nabywcza naszych zarobków stale maleje. Tak więc, wzrost wynagrodzeń powinien być wpisany w politykę płacową, tak jak wpisana jest inflacja w gospodarkę.

Bardzo ważnym celem naszych działań, na najbliższy okres,  jest wdrożenie do polityki płacowej założeń Pana Prezesa, Dariusza Mańko, który udzielając wywiadu dziennikarce Gazety Wyborczej powiedział:

         „…Pracownik powinien wiedzieć ile może zarobić w danym roku,

        a ile za dwa czy pięć lat. Ile będzie zarabiał, jeśli zostanie na tym

        samym   stanowisku, a ile, jeśli uda mu się awansować. To zawsze

        musi być uczciwa umowa pomiędzy stronami…”

Na dzień dzisiejszy założenia te nie działają w pełni. Niektórzy pracownicy od trzech lat nie otrzymali żadnej podwyżki. Ponadto, pracownicy Grupy Kęty nie wiedzą czy podwyżkę otrzymają za rok, za dwa lata, a może za trzy lub cztery.  Dlatego to powinno się zmienić. Pan Prezes oficjalnie  zadeklarował zmianę w polityce płacowej, to też czas na jej realizację. 

W 2019 roku, dużym zainteresowaniem cieszyła się nasza działalność sportowo- rekreacyjna.
Zorganizowaliśmy: kulig w Węgierskiej Górce,
wyjazd do Chochołowskich term połączony z bankietem z okazji Dnia Kobiet,
wczasy nad polskim morzem w Łazach,
zagraniczne wczasy w Chorwackim Drveniku,
wycieczkę do zamku w Niedzicy i spływ Dunajcem,
wyjazd do teatru połączony z zabawą Andrzejkową,
dla dzieci wyjazd do Energylandii oraz Mikołajkowy wyjazd do kina,
rozgrywki piłki siatkowej wspólnie z NSZZ Solidarność,
dla emerytów zabawę karnawałową i wycieczkę do chlebowej chaty.

Łącznie w zorganizowanych imprezach brało udział ok. 1050 osób.

Wzięcie miały również karnety na basen oraz na siłownię.

Z uzgodnionych przez nas warunków mogli korzystać wszyscy pracownicy spółek Grupy Kęty, Alumetalu, Hutnika, Hutnika Usługi, Dekretu i Ochrony.

W ubiegłym roku na działalność rekreacyjną (sport, wypoczynek) dla naszych członków i ich rodzin wydaliśmy 78.739,96 zł. Dodatkowo, na imprezy organizowane dla naszych emerytów i rencistów wydaliśmy 17.150 zł.

Tak szeroka i atrakcyjna działalność sportowo-rekreacyjna nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie Grupy Kęty i dywidenda Spółki „Hutnik”. Dlatego serdecznie dziękuję Panu Dyrektorowi, Piotrowi Wysockiemu i wszystkim tym, którzy nas wspierają.

Jako Związek Zawodowy, jesteśmy udziałowcem Spółki Hutnik, posiadając 60% udziałów.  Naszym celem jest dbałość o rozwój firmy.  Jak również, dbałość o dobro osób w niej zatrudnionych.

W zeszłym roku Spółka Hutnik, łącznie ze spółką zależną Hutnik Usługi, zatrudniała 145 osób.

Nadzór nad działalnością Spółki sprawujemy poprzez udział w Zgromadzeniu Wspólników oraz Radzie Nadzorczej. Wspólnie z drugim udziałowcem NSZZ Solidarność dążymy do wypracowania rozwiązań zapewniających Spółce stabilność i coraz to lepsze postrzeganie jej na konkurencyjnym rynku. Jak już wcześniej wspomniałem, minął pierwszy rok działalności nowego Zarządu. Rok, w którym broniliśmy interesów zawodowych, materialnych i socjalnych pracowników.

Dziękuję wszystkim działaczom Związkowym, Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, Społecznym inspektorom Pracy, Członkom Komisji Socjalnych w poszczególnych spółkach, Zarządowi Kasy Zapomogowo–Pożyczkowej za Waszą trudną i często nie docenianą pracę.

Dziękuję Zarządzającym Spółkami, Dyrektorom oraz Kadrze Kierowniczej za sprawne zarządzanie oraz prowadzenie partnerskiego dialogu ze Związkami Zawodowymi.

                                                                                  Kazimierz Kozieł  Przewodniczący MZZ

                                                                                  Pracowników Grupy Kęty S.A.

Kęty, 30 września 2020.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przegląd informacji Związkowych. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.